Skip to main content

100% fossilfri el

Som elhandelsföretag ligger det oss varmt om hjärtat att värna om miljön. All el som vi köper in är fossilfri och produktionen sker främst i vatten-, vind- och kärnkraftverk, men en liten del av elen kommer även från lokalproducerad solenergi. Som kund hos oss kan du själv välja vilken energikälla du vill främja. Om du inte gör något aktivt val får du en mix av fossilfria energikällor.


El med Bra Miljöval

Bra Miljöval ställer hårda krav på hur elen produceras och arbetar för att påverkan på miljön från elproduktion ständigt ska minska. Förutom att Bra Miljöval ställer hårda miljökrav går också pengar för varje såld kilowattimme el märkt med Bra Miljöval till olika projekt för att reparera miljöskador och minska elanvändningen genom energieffektivisering

Loggan till Bra Miljöval

Vattenkraft som är märkt med Bra Miljöval får inte torrlägga några vattendrag. Vattenkraft som inte är miljömärkt leder ofta till miltals långa torrlagda älvfåror, vilket gör det omöjligt för både vattenlevande och landlevande arter att överleva. Vattenkraft märkt med Bra Miljöval har ett jämnt vattenflöde som håller sig inom naturliga gränsvärden.

Vindkraft som är märkt med Bra Miljöval måste vara omsorgsfullt placerad. El från vindkraftverk som står i exempelvis känsliga fågelområden, Natura 2000-områden eller skyddade skogsområden kan inte märkas med Bra Miljöval. Det finns en lång lista på ”stoppområden” i Naturskyddsföreningens kriterier.

Biokraft som är märkt med Bra Miljöval måste ha kontroll över sitt bränsle. Råvaran får inte komma från illegala eller ohållbara avverkningar, och inte innehålla genmodifierat bränsle, palmolja eller uppbrutna stubbar (som utgör viktiga boplatser för många nyckelarter som är viktiga för ekosystemet).

 • Du får bara el från förnybara källor – vindkraft, vattenkraft, biomassa och solkraft.
 • Du ställer krav på att även den förnybara elproduktionen tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor.
 • Du hjälper till att minska efterfrågan på kärnkraft och fossilkraft, samtidigt som du ökar efterfrågan på el som är förnybar och miljöanpassad.
 • Dina utsläpp av växthusgaser blir låga.
 • Du bidrar till projekt för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan.

Källa: Naturskyddsföreningen

För dig som valt Bra Miljöval

Borås Elhandels samlade elförsäljning för dig som valt Bra Miljöval

100% Förnybart 0g/kWh
0% Kärnkraft – Kärnbränsleavfall 0 g/kWh
0% Fossilt – CO2 utsläpp 0 g/kWh

Läs gärna mer här om Bra Miljöval El på Naturskyddsföreningens webbsida


EPD – ursprungsmärkt el från vatten, vind och sol

EPD-el (Environmental Product Declaration) är förnyelsebar el producerad från nordiska anläggningar. EPD innebär att elleveransen har en certifierad miljövarudeklaration som bygger på ett systematiskt arbete med kvalitetssäkrad och jämförbar information om produktens miljöpåverkan.

För dig som valt EPD

Borås Elhandels samlade elförsäljning för dig som valt EPD el

100% Förnybart 0g/kWh
0% Kärnkraft – Kärnbränsleavfall 0 g/kWh
0% Fossilt – CO2 utsläpp 0 g/kWh

EPD möjliggör också jämförelser i ett livscykelperspektiv från byggnation till bränsleproduktion, drift och underhåll, reinvesteringar samt rivning.  

 • Du får bara el från förnybara källor – vindkraft, vattenkraft och solkraft.
 • Du hjälper till att minska efterfrågan på kärnkraft och fossilkraft, samtidigt som du ökar efterfrågan på el som är förnybar.
 • Dina utsläpp av växthusgaser blir låga.

Kärnkraft

Ursprungsmärkt kärnkraft innebär att du får el producerad från svenska kärnkraftverk. Elen är fossilfri och du bidrar till att gynna produktionen av svensk kärnkraft.

 • Du får bara el från svensk kärnkraft.
 • Du hjälper till att öka efterfrågan på kärnkraft i svensk elproduktion.
 • Dina utsläpp av växthusgaser blir låga.

För dig som valt Kärnkraft

Borås Elhandels samlade elförsäljning för dig som valt kärnkraft

0% Förnybart 0g/kWh
100% Kärnkraft – Kärnbränsleavfall 0,001 g/kWh
0% Fossilt – CO2 utsläpp 0 g/kWh


För dig som inte gjort något aktivt val

Borås Elhandels samlade elförsäljning för dig som inte gjort något aktivt val

41% Förnybart 0g/kWh
59% Kärnkraft – Kärnbränsleavfall 0,001 g/kWh
0% Fossilt – CO2 utsläpp 0,05 g/kWh

Borås Elhandels samlade elförsäljning

Borås Elhandels samlade elförsäljning

60% Förnybart 0g/kWh
40% Kärnkraft – Kärnbränsleavfall 0,001 g/kWh
0% Fossilt – CO2 utsläpp 0,04 g/kWh