Konsumenträtt

Konsumenträtt – Borås Elhandel

Dina rättigheter som konsument

Om du har synpunkter är missnöjd eller vill framföra klagomål på våra tjänster eller produkter finns det olika sätt för dig att göra detta på. Nedan beskriver vi de sätt du välja att agera på om du upplever att du fått felaktig hantering från vår sida.

Kundsupport

Om du har frågor, funderingar eller vill framföra klagomål ber vi dig göra det till vår kundsupport i första hand. Det går också bra att kontakta någon av de personliga rådgivare eller försäljare som du tidigare haft kontakt med.

Ångerrätt

Om elavtalet har ingåtts per distans, till exempel via telefon eller internet, gäller ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Kunden har rätt att utöva sin ångerrätt inom 14 dagar från den dag då kunden fick en bekräftelse på avtalet och information om ångerrätten. Om kunden vill utöva sin ångerrätt ska kunden lämna eller sända ett meddelande om detta till Borås Elhandel. Kunden kan även använda sig av Konsumentverkets standardformulär.

Kontakta Kundombudsmannen

Om du inte är nöjd med den hjälp du fått av vår kundsupport går det bra att kontakta kundombudsmannen hos Borås Elhandel för en fristående prövning av ditt ärende inom sex månader efter att ditt ärende har avslutats.

Du når Kundombudsmannen på telefon 033-20 67 00
eller kundombudsmannen@boraselhandel.se

Externa rådgivare och myndigheter

Om du upplever att du vill ha ytterligare råd eller hjälp kan du vända dig till någon av de externa myndigheter som finns. De kan vägleda dig utifrån konsumentlagstiftningen.

Vill du ha hjälp med oberoende vägledning kan du kontakta Konsumentverket eller Konsumenternas Energimarknadsbyrå som är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning i frågor som rör el, gas och fjärrvärmemarknaden.

Kommunala konsumentvägledare finns i de flesta kommuner. De kan ge dig råd inför eller efter ett köp. Du kan få oberoende rådgivning om energieffektiviseringsåtgärder och jämförelseprofiler hos din kommun.

Mer information hittar du på Energimyndighetens webbsida.

Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndighet som ser till att energimarknaden fungerar på ett tillfredställande sätt. Man granskar bland annat nätbolagens avgifter och leveranskvalitet. Hit kan du vända dig om vill pröva ett särskilt ärende eller framföra dina synpunkter över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som kostnadsfritt gör en opartiskt prövning av konsumenttvister. Du når dem även på telefon 08 – 508 860 00, telefontider: måndag – fredag 10:00 – 12:00 eller via post ARN Box 174 101 23 Stockholm

Marknadsdomstolen är en specialdomstol som handlägger mål som gäller frågor om olika former av marknadsföring skett på ett riktigt sätt. Hit kan näringsidkare och vissa förbund vända sig för att få hjälp med att pröva ett ärende.

Konsumenträttigheter enligt ellagen 11 kapitlet

(2 §) Dessa rättigheter enligt 11 kap. kan inte avtalas bort, om det är till nackdel för konsumenten.
(3-6 §§) I samband med att elnäts- och/eller elhandelsföretaget kan ha rätt att avbryta överföringen av el på grund av konsumentens avtalsbrott, kan detta endast genomföras under vissa särskilt angivna omständigheter och enligt reglerade rutiner.
(7 §) Då elnätsföretaget kan förutse ett avbrott som behöver göras av underhålls- eller elsäkerhetsskäl ska konsumenten få information om avbrottet i god tid innan. Detta kan ske personligen eller genom anslag. Kravet på information gäller inte ett avbrott som endast är kortvarigt (< 2 timmar).
(8-12 §§) Konsumenten har en reglerad rätt att få ersättning för en skada i form av utgifter och inkomstbortfall, samt annan förlust på grund av ett avbrott i elöverföringen:

  • om elnäts- och/eller elhandelsföretaget inte har fullgjort sina skyldigheter enligt regleringen i 3-6 och 7 §§, även om konsumenten avseende 3-6§§ har framkallat avbrytandet av överföringen genom egen försummelse
  • vid avbrott som inte beror på konsumentens försummelse, men då begränsat till sådana avbrott som har orsakats av omständigheter som ligger inom elnäts­företagets kontrollansvar.

Ersättningen kan därutöver i vissa fall jämkas. Konsumentens rätt till ersättning preskriberas efter två år, räknat från det att skadan uppstod.
(13 §) När ett avtal ska ingås mellan ett elhandelsföretag och en konsument, har denne rätt till viss information om avtalets innehåll, innan avtalet ingås eller bekräftas.
(14 §) En motsvarande rätt har konsumenten i förhållande till elnätsföretaget, med den skillnaden att informationen här kan ges omedelbart efter att avtalet ingås eller bekräftas.
(15 §) Konsumenten ska inte missgynnas beroende på det betalningssätt som denne har valt att använda vid betalning till elhandelsföretaget, som inte heller har rätt att tillämpa förskottsbetalning. Om elnätsföretaget erbjuder förskottsbetalning som en faktureringstjänst, ska betalningen grundas på den förväntade förbrukning och vara skälig (inte omfatta alltför lång tid).
(16 §) Elhandelsföretaget måste informera om en villkorsändring i avtal som löper tills vidare. Detta ska göras genom ett särskilt meddelande som skickas till konsumenten senast två (2) månader före ändringen ska börja gälla och där meddelandet också innehåller information om konsumentens rätt att säga upp avtalet om denne inte vill acceptera villkorsändringen.
(17 §) Information från elhandelsföretaget om prishöjningar ska lämnas på den första fakturan som skickas efter att prishöjningen har genomförts. Av informationen ska framgå när prisändringen trädde i kraft och hur priset ändrats.
(18 §) Elnäts- och elhandelsföretag måste på sina hemsidor lämna information om:

  • konsumenträttigheter
  • hur Konsumenten kan lämna eventuella klagomål samt
  • vart Konsumenten kan vända sig för att få information eller hjälp med tvistlösning
  • kontaktuppgifter till oberoende rådgivning om energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler för sin förbrukning.

Samma information måste också på begäran kunna lämnas på annat sätt än via hemsidan.
Slutligen ska det finnas information i

  • avtalet
  • på eller i samband med fakturan samt
  • i reklam som vänder sig till konsumenter

som hänvisar till att den ovan beskrivna informationen finns tillgänglig på företagens hemsida, eller efter begäran på annat sätt.
(19 §) Att byta elhandelsföretag får inte vara förenat med en särskild kostnad för bytet. Det tappande elhandelsföretaget måste sedan ställa ut en slutfaktura till konsumenten inom sex veckor från det att deras leverans upphörde.
(20 §) Elhandelsföretag och Elnätsföretag ska ha fastställda rutiner för hanteringen av klagomål från konsumenter.
(21 §) När ett Elnätsföretag installerar en ny mätare hos konsumenten ska denne få lämplig information i samband med installationen.

Utöver de särskilda konsumenträttigheter som reglerats i Ellagen enligt ovan och som är tvingande, bör också konsumenten ta del av de rättigheter som framgår av de avtalsvillkor som elnäts- och/eller elhandelsföretaget har hänvisat till och som gäller mellan parterna.