Vanliga frågor om solceller

Här hittar du frågor och svar kring solceller

Snabblänkar

FAQ  – Vanliga frågor och svar

Hur fungerar solceller?

Solcellerna monteras på husets eller garagets tak och kopplas till ditt elsystem. När solen skiner genererar de el, som går direkt till ditt hem. En klar sommardag produceras det som mest el och en mulen vinterdag knappt något alls. Mellan mars och oktober är produktionen som högst. Elproduktionen är helt tyst, tar inte stor plats och kräver minimalt med underhåll. En solcellsanläggning består av solceller, som monteras på husets tak, samt en växelriktare. Solcellerna omvandlar energin i solens strålar till el. För att elen ska kunna användas i hushållet måste den sedan omvandlas från likström till växelström. Det görs med hjälp av en växelriktare som är kopplad till solcellssystemet och till husets elsystem.

Vilka fördelar medför solel för mig?

Med solceller på taket säkrar du en del av din elförsörjning för över 25 år framåt. Du blir mindre beroende av elprisets svängningar eftersom du minskar ditt behov av köpt el. Om investeringen blir lönsam beror på hur du finansierar investeringen, om du får bidrag, hur mycket el just ditt system producerar och hur mycket el du använder själv respektive matar ut på nätet. Elproduktionen är i sin tur beroende av en rad faktorer, exempelvis var i landet du bor, lutningen och riktningen på ditt tak samt eventuell skuggning.

Vilka fördelar medför solel för miljön?

Solen är en förnybar energikälla. Själva solelproduktionen medför inga koldioxidutsläpp, och den energi som går åt för att producera solcellerna är liten i förhållande till den som solcellerna ger.

Skiner solen tillräckligt i Sverige?

I Sverige finns bra förutsättningar för solel, med en solinstrålning nästan lika hög som i centrala Europa.

Hur mycket energi genererar solceller?

Ett solcellssystem omvandlar cirka 10-15 procent av den inkommande solenergin till elektricitet. Borås Elhandels paket innehåller högeffektiva paneler med en effektivitet på hela 18,94 %. Elproduktionen är beroende av mängden solinstrålning, läge och skuggning samt takets riktning och lutning. I Sverige varierar årsproduktionen mellan 800 och 1 000 kWh per installerad kWp, för ett system riktat mot söder och utan skuggning.

Vad betyder KWP?

Enheten kWp står för kilowattpeak och mäter toppeffekten som en solcell kan producera givet vissa bestämda förhållanden.

Producerar solceller el även under vintern?

Under vintern är det få soltimmar och solen står lågt på himlen, så är produktionen liten, eller ingen alls om man har snö på panelerna. Störst är produktionen mellan mars och oktober.

Producerar solceller el även under strömavbrott?

Nej, vid strömavbrott slutar anläggningen att producera av säkerhetsskäl. Det får inte matas in el på nätet medan reparationsarbetet pågår.

Kan man lagra el som man inte använder?

För att kunna lagra din solel behöver du ha ett batteri. Läs gärna mer om detta under batterilagring.

Kan solcellspaneler ersätta takbeläggning?

Nej, de solcellspaneler som ingår i Borås Elhandels lösning kan inte ersätta takplattorna, utan sätts ovanpå det befintliga taket. Paneler som integreras i tak eller väggar är under utveckling men är än så länge en kostsam lösning.

Kräver solcellsanläggningen underhåll och service?

Mycket lite underhåll eftersom det finns få rörliga komponenter som kan krångla.

Hur påverkas solcellerna av smuts och snö?

Smuts påverkar panelernas verkningsgrad endast i liten utsträckning. Om panelerna är täckta med snö bör du inte ta bort snön då du kan skada panelerna med din skyffel eller dylikt.

Vad händer om jag inte använder elen just när solen skiner?

Solcellssystemet är inkopplat på husets elsystem som in sin tur är kopplat till elnätet. Det innebär att om du inte själv använder elen som solcellerna producerar, så matas den automatiskt ut på elnätet och kan användas av andra elkunder. Denna överskottsel kan du sälja till Borås Elhandel.

Hur fungerar det att ansluta produktionen?

Detta behöver du inte tänka på då vi sköter kontakten med din nätägare.

Vad krävs om jag vill sälja min överskottsel till Borås Elhandel?

Oavsett var du bor och vilket nätbolag du har kan du teckna avtal om att sälja din solel till Borås Elhandel. Förutsättningen är att du klassas som mikroproducent. Mikroproducent är du om du har en huvudsäkring på högst 63 A och din produktionsanläggning en effekt på maximalt 43,5 kWp (motsvarar mer än 200 kvadratmeter solcellspaneler). Innan du kan börja sälja överskottsel måste ditt nätbolag utföra mätarbyte. Det ska göras inom 3 månader efter att anmälan (denna anmälan gör vi åt dig) har skickats in om att installationen är färdig.

Vad innebär mätarbyte?

För att kunna sälja den el som matas ut på elnätet behöver du en timmätare som mäter både den el som matas ut och den som matas in på nätet. Mätarbytet görs kostnadsfritt av ditt elnätbolag, förutsatt att din produktion klassas som mikroproduktion (se föregående fråga). Mätarbytet ska göras inom 3 månader från att anmälan har skickats in om att installationen är färdig.

Vad behöver jag anmäla till mitt elhandelsbolag och nätbolag?

Till elhandelsbolaget behöver du inte anmäla någonting, om du inte vill teckna ett avtal om att sälja överskottsel till dem. Till nätbolaget ska en föranmälan skickas innan installationen och en färdiganmälan efter installationen. När du köper solceller från Borås Elhandel tar vi hand om dessa anmälningar.

Kan jag täcka hela husets elbehov med solceller?

Det beror på förutsättningarna för ditt tak och hus. Kontakta oss så berättar vi mer.